ISBN: 978-91-7389-136-3



Den gröna staden

Reportageböcker

Ulf Stahre menar att miljöprotesterna sannolikt hade stor betydelse och påverkade de politiska besluten i betydligt mer miljömässig riktning.

Vidare beskrivs stadsmiljörörelsen översiktligt som social rörelse. I fyra studier skildras i närperspektiv några mycket olika organisationer i rörelsen: nätverket Ur tid är leden, Alternativ stad, Socialekologisk aktion samt Haga-Brunnsvikens vänner. I intervjuer redovisar aktivisterna sin syn på händelserna, bland annat ges inblickar i socialekologernas sabotageverksamhet. Avslutningsvis diskuteras den parlamentariska demokratins förhållande till de sociala rörelserna. Ulf Stahre framhåller att rörelserna spelar en viktig roll som komplement till de folkvalda.


Författare
Ulf Stahre

Ulf Stahre är docent i etnologi vid Göteborgs universitet och har även lång erfarenhet av samhällsplanering i Stockholmsområdet.